TASLAMALAŞDYRMA

Ýokary hilli binagärçilik taslamasy, bu diňe bir öň tarapynyň keşbiniň, içki jaýlaryň meýilnamast, timarlamalar boýunça çözgütler we timarlama materiallaryň reňk köplüginiň işlenip taýýarlanylmasy däl. Hakyky ussatlar taslama işlenip taýýarlananda topragyň görnüşini, landşaftyň aýratynlyklaryny, buýrujynyň isleglerini we ussat däller üçin beýleki köp sanly aýdyň däl nukdaýnazarlary hasaba alýarlar.
  Näme sebäpden binagärlik taslamalarynyň buýrujylary biziň toparymyz bilen işlemegi saýlaýarlar? Bu soragyň jogaby has ýönekeýdir – biz binagärlik taslamalarynynyň ýokary hilli, amatly möhletlerde we elýeterli bahalarda ýerlenmegini hödürleýäris.

Biziň firmamyz bilen işleşmek, bu:

Biz taslamalary döretmäge toplumlaýyn we bütwei möçberli golaýlaşmagy ulanýarys. Biz islendik pikirleri we oýlanmalary iň amatly we üýtgeşik görnüşde durmuşa geçirip bilýäris. Biz ýüz tutmak bilen, siz ýokary derejeli hünärmenleriň eli bilen ýerine ýetirilen stilistik we adaty däl binagärlik taslamasyny almaga kepillik alýarsyňyz.

GURLUŞYK

 Eger-de siz berk we funksional ýaşaýyş jaýyny, senagat binasyny ýa-da durmuş pudagynyň desgasyny gurmak isleseňiz, onda bazarda özüni gowy tarapdan tanadan ynamdar gurluşyk kompaniýasyna ýüz tutmak gerek. Siz hem edil şu wagt şolar ýaly kompaniýanyň saýtynda ýerleşýäňiz!

Biziň kompaniýamyz beýleki gurluşyk firmalardan näme bilen tapawutlanýar?

Biziň kompaniýamyz nähili gurluşyk binalaryny galdyryp bilýär? Şahsy tarapy hem, iri kompaniýany hem gyzyklandyryp biljek gurluşyk işleriniň hemme çygry diýen ýaly Biz tarapyndan gurşap alynýar:
Ýaşaýyş jaý gurluşygy – kiçi binalary galdyrmak: hususy buýrujylar üçin kottejlerden we hojalyk jaýlardan başlap, iri maýadarlar üçin köp gatly ýaşaýyş jaýlaryna çenli;
Senagat gurluşygy – biz Siz üçin ammardan ýa-da söwda merkezden başlap, köp maksatly önümçilik toplumyna çenli islendik senagat desgasyny gurup bereris;
Raýat gurluşygy – biziň hünärmenlerimiz raýat infrastrukturasynyň desgalarynyň (mekdepler, hassahanalar, saglyk öýleri we ş.m.) gurluşygy boýunça iň gowy görnüşde taslamalary ýerläp bilerler.